Opgang Nedersassen

Update (30-6-21):
Deze maand vergadert de raad over een lift naast de HEMA. Daar de verbouwing van de Rederij en plein goedkoper is uitgevallen dan begroot, kan blijkbaar een lift gerealiseerd worden. 
In overleg met de ouderenbonden is gekozen voor een gesloten cabine. Wel is nog overleg nodig me HEMA, eigenaar Makado en bewoners boven de HEMA. 

Al enige tijd is de Seniorenclub Alblasserdam (samen met de PCOB en de Adviesraad Sociaal Domein) in overleg met de gemeente om te komen tot een verbeterde verbinding Nedersassen tussen het Makado-centrum en Cortgene (winkels, Bibliotheek, Gemeentehuis, Landvast). Tot nu toe helaas zonder veel resultaat. In september namen B&W zelfs het besluit geen geld meer uit te trekken voor een opknapbeurt. Een gesprek met wethouder Arno Kraijo heeft alleen opgeleverd dat het besluit va B&W niet zal worden gewijzigd.   Daarop hebben de ouderen bonden onderstaande brief naar de Raadsleden verstuurd, daar de gemeenteraad het enige orgaan van de gemeente is dat B&W kan doen besluiten op hun standpunt terug te komen. 
Zie onderstaande bijlage. 

      Adviesraad Sociaal Domein                     

 

                                                           
 Alblasserdam, 14 oktober 2020.                                             

Aan de leden van de Gemeenteraad van Alblasserdam

Betreft: opgang Nedersassen

 

Geachte dames en heren,

In 2019 zijn de beide ouderenbonden en vertegenwoordigers van Adviesraad Sociaal Domein gevraagd mee te denken over de toegang tot Cortgene met o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek.
De meest efficiënte oplossing voor een verantwoorde toegang voor mensen met een rollator of scootmobiel zou een lift zijn die de bewoners van Alblasserdam, die daar behoefte aan hebben, van niveau Makado naar Cortgene kan brengen en terug. Een oplossing die de gemeente Sliedrecht voor haar inwoners heeft gevonden bij de Kerkbuurt aldaar.
Al gauw is in de gesprekken met de betrokken ambtenaren gebleken dat dat in Alblasserdam geen haalbare kaart is (te duur).

Naar aanleiding van het al bestaande voorstel van de gemeente is, samen met ambtenaren,
een oplossing gevonden in de mogelijke uitvoering van een zigzaggend pad, waarbij de hellingshoek niet groter zal zijn dan de landelijke richtlijnen voor gehandicapten aangeven (stijgingshoek max. 4 %). Een plan waarmee u in de raad van 26 november 2019  hebt ingestemd. (Geraamde kosten ca. € 250.000,–).
Bij nadere bestudering van dit plan is echter gebleken dat dit niet uitvoerbaar is wegens de slappe ondergrond (kosten € 770.000,–).
Het enige idee dat is overgebleven, is een aanpassing van het huidige pad Nedersassen, waarbij de hellingshoek niet de voorgeschreven 4% kan halen, maar door een iets langere uitloop bij het carillon het toch gemakkelijker zal zijn voor ouderen en mindervaliden met een rollator of scootmobiel om boven te komen dan in de huidige situatie. In het overleg met de ambtenaren in juni is zelfs geopperd dat een iets breder pad met een leuning in het midden en één of meer rustplaatsen mogelijk is. Voorlopige raming van de kosten € 115.000,–.
(Zie de Raadsinformatiebrief van 26 juni jl..)
Wat schetst echter onze verbazing en diepe teleurstelling als we uit de krant moeten vernemen dat het College van Burgemeester en Wethouders dit plan niet laat doorgaan op een kleine aanpassing op Cortgene-niveau na (kosten € 22.500,– ).
Wij als ouderenbonden en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein vinden het een gemiste kans om de wat minder mobiele burgers van Alblasserdam tegemoet te komen omdat een verbeterd Nedersassen nu wordt weggestreept. Het is notabene de enige op- en afgang in het centrum van Alblasserdam om naar Landvast, het gemeentehuis, bibliotheek of winkels in die omgeving te komen.
Via de Plantageweg en de Blokweerweg is het ook mogelijk, maar dit zijn ook geen gemakkelijke wegen om bij het gemeentehuis en andere openbare voorzieningen te komen.
Er is gesuggereerd dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de wijkhopper, dat klopt,  maar de inwoners die daar mee reizen, komen meestal uit wijken die buiten het centrum liggen. (Een wijkhopper en Drechthopper waarvan na 1 januari 2021 alleen door mensen met een medische indicatie gebruik gemaakt mag worden!)
Inwoners die wonen in het centrum gaan meestal lopend naar het Makado-centrum en via Nedersassen naar dijkniveau. 
Wat zou het goed zijn als de toegang tot het centrum van de gemeente met Cultureel Centrum Landvast, het gerenoveerde gemeentehuis en de bibliotheek nu ook een facelift krijgt waardoor het beter past bij het verbouwde Raadhuis en plein.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch met klem om in de Raadsvergadering van november het huidige standpunt te willen herzien en de opgang Nedersassen toch aan te pakken.
Het College van Burgemeester en Wethouders hanteert hier het motto “Doe het goed, of doe het niet”. Als er dan gekozen wordt voor “doe het niet”  zonder een alternatief te bieden, dan laat het gemeentebestuur de Alblasserdamse burgers hierbij behoorlijk in de steek.
De benodigde gelden zijn hiervoor al gereserveerd, zoals we recentelijk van wethouder
A. Kraijo hebben vernomen.

PCOB: mw. F. Busscher en dhr. R. Gaal
SSAA: dhr. J. Seelbach en dhr. J. Radstake
Adviesraad Sociaal Domein/gehandicaptenraad: mw. H. Wieringa

Namens genoemde organisaties:

J. Radstake

December 2022.
Inmiddels zijn we een jaar verder. Er is nog steeds geen lift. Eerst is de lift gepland om voor juni 2022 gereed te zijn. Maar de VEE van de bewoners boven Makodo willen de zaak iets anders regelen, dus oponthoud en geen lift voor de zomervakantie. 
In september een tussenstand: Bijna alle bewoners van de flat boven Makado gaan akkoord. Alleen rijst nu de vraag van wie is de muur, waaraan de lift zal worden bevestigd. Maar…. de lift is besteld en alles zal klaar zijn voor de feestdagen in december.
November 2022: Nog geen verbouwing te zien. Inmiddels weten we van wie de lift is, niet van de Hema, maar van de eigenaar van Makado. Die gaat ook akkoord, mits de muur sterk genoeg is. Dat wordt nu uitgezocht en als alles meezit, begint men met de bouw in 2023. De lift is besteld! 

1 december 2023
Deze maand zou de lift klaar zijn om te gebruiken. Maar helaas is er nog niets te bekennen. Wel ligt naast het Makado een betonnen vloer tussen de wilde planten. Kennelijk al neergelegd bij de bouw.
Navraag bij de wethouder levert geen bevredigend antwoord op. Ook zij zegt niet te weten hoe het er voor staat. 
Ik ben bang dat er nu (gelet op de negatieve begroting voor het komende jaar) weer nog niets van komt! 
Dus maar afwachten. 

Reacties zijn gesloten.