Brief aan de politieke partijen, i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Ouderenbeleid

 

Handreiking vanuit de PCOB en de SSAA aan de politieke partijen in Alblasserdam met het oog op de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

 De belangrijkste aandachtspunten voor ouderen in de verkiezingsprogramma’s zijn:

 • wonen
 • welzijn/zorg
 • mobiliteit
 • veiligheid
 • koopkracht
 • digitalisering
 • contacten met gemeente
 1. wonen

 meer aandacht vanuit de gemeente voor het bouwen van specifieke seniorenwoningen ((sociale) huur en koop) en andere woonvormen voor ouderen

 • vroegtijdige inspraak met de relevante doelgroepen, zoals PCOB, SSAA en SWA) zowel bij aanvang van een project als bij de verdere voortgang
 • onderzoek naar het toepassen van Domotica in woningen voor seniorenwoning
 • we moeten langer in onze woningen blijven wonen, daarom willen wij advies bij woningaanpassing zowel bij huur- en koopwoningen
 • aandacht voor en hulp bij energietransmissie
 1. welzijn/zorg
 • meer aandacht, samen met de SWA voor voorlichting op het gebied van voeding, bewegen etc.
 • korting sportscholen, bijv. DOK 11
 • aandacht voor ouderen in de laatste fase van het leven, o.a. door stervensbegeleiding, samenwerking met hospices in omliggende gemeenten en bezien of een eigen hospice in Alblasserdam wenselijk is. Dit alles in nauwe samenwerking met plaatselijke huisartsen en zorginstellingen (Rivas en Waardeburgh)
 • plannen ontwikkelen om te komen tot een tehuis waar mensen met bijv. een hersenaandoening in dagopvang kunnen. Denk aan het Odensehuis in Papendrecht
 • aandacht voor ouderenmishandeling (geestelijk zowel als lichamelijk)
 • aandacht voor eenzaamheidsbestrijding, o.a. door het bevorderen van het opzetten en promoten van buurthuizen
 1. mobiliteit
 • indicatie gebruik Hopper verruimen, zo mogelijk openbaar vervoer voor ouderen gratis maken.
 • Gebruikers van de Drechthopper en Wijkhopper gratis vervoeren zonder indicatie vanaf 75 jaar.
 1. veiligheid
 • informatie en cursussen over valpreventie, samen met de SWA
 • straten, trottoirs en achterpaden veiliger maken voor rollators en bewoners die slecht ter been zijn
 • voorlichting veiligheid e-bikes
 • aandacht voor inbraakpreventie met een goede informatie voorziening daarbij
 • voorlichting over de kwetsbaarheid van senioren die lastig gevallen worden aan de deur
 • veiligheid en betaalverkeer: aandacht voor de senioren die moeite hebben met de digitale maatschappij en daardoor extra kwetsbaar zijn voor criminelen
 1. koopkracht
 • begeleiding van mensen met financiële problemen (verborgen armoede)
 • eenvoudiger toegang tot subsidiemogelijkheden, zoals zorg- en huurtoeslag. Verwijzing naar notaris voor o.a. leventestament
 • aandacht voor bijzondere bijstand
 1. digitalisering
 • ouderen ondersteunen bij digitale aanvragen etc. Helpdesk voor ouderenmishandeling
 • voorlichting fraudepreventie
 1. contacten met gemeente
 • eigen vertegenwoordiging in WMO-raad ? SWA is ook de vertegenwoordiger namens de ouderen, maar directere inbreng via een bestuurslid die de ouderen vertegenwoordigt zou beter zijn
 • van groot belang is dat er periodiek overleg plaats vindt tussen de gemeente (bij voorkeur op wethoudersniveau) met de PCOB en de SSAA over actuele zaken
 • subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente voor PCOB en SSAA; omliggende gemeente hebben die mogelijkheid wel. Speelt nu bijv. bij de corona-crisis

 

versie 22 juli 2021

5-10-2021: Inmiddels hebben de VVD en de PvdA laten weten iets met de suggesties te willen doen.
En de andere partijen in Alblasserdam??????

Reacties zijn gesloten.